Universitat Rovira i Virgili

Pla d'Acció Tutorial

El Pla d'Acció Tutorial estableix totes les accions que la Facultat de Turisme i Geografia durà a terme per facilitar el seguiment i l’orientació a l'estudiant. Entre aquestes accions s’inclouen la tutoria acadèmica, jornades, seminaris i cursos enfocats a garantir la orientació de l'estudiant, entenent la tutoria acadèmica com un procés de caràcter formatiu, orientador i integral desenvolupat pels docents universitaris amb la finalitat d'orientar a l'alumne en el seu procés formatiu. L’objectiu és garantir l’acompanyament dels estudiants per part d'un tutor/a durant totes les etapes de formació, des que accedeixen a la universitat fins que estan preparats per incorporar-se al món professional, fonamentalment en aquells moments en els quals han de prendre decisions.

Els destinataris del Pla d'Acció Tutorial de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV són tots els estudiants matriculats al Grau en Turisme i al Grau en Geografia i Ordenació del Territori. Entre aquests, podem diferenciar, segons les seves necessitats d'orientació al llarg de la seva formació universitària, els següents:

  • Estudiants de nou accés al títol
  • Estudiants que desenvolupen la titulació
  • Estudiants que acaben la titulació
  • Estudiants estrangers d'estada a la nostra universitat

La finalitat principal és aconseguir que l'estudiant sigui capaç de definir i desenvolupar el propi projecte personal i professional, el camí que se li obre durant l’etapa de formació superior.