Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > La Facultat > Pla d´Acció Tutorial

Facultat de Turisme i GeografiaLa Facultat

Pla d'Acció Tutorial

En el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior es manifesta la necessitat de promoure la convergència entre diferents sistemes d’educació superior per a facilitar als titulats la integració en un mercat laboral sense fronteres i oferir un marc més atractiu per als estudiants de la resta del món (Declaració de Bolonya,1999).

Aquesta finalitat planteja una nova realitat universitària caracteritzada per:

  • Tendència cap a una creixent mobilitat dels estudiants i de les polítiques de participació
  • Augment de la heterogeneïtat dels alumnes
  • Exigència d’un canvi en el paradigma educatiu, en el qual l’alumne passa a ser el centre del procés d’aprenentatge
  • Exigència de que la universitat doni resposta als nous requeriments professionals (saber, saber fer, saber estar i ser)
  • Exigència de sistemes d’orientació, seguiment i avaluació com a elements fonamentals per garantir la qualitat.

Davant d’aquesta realitat l’orientació es presenta com un element clau en la formació universitària. Per a donar resposta als indicadors de qualitat de l’EEES en relació a l’orientació dels estudiants, la URV planteja el Pla d’Acció Tutorial.

El Pla d’Acció Tutorial és una de les accions derivades del desplegament del Pla Estratègic de Docència de la URV (PLED, 2003). És el projecte on es defineix les accions que es portaran a terme per facilitar un seguiment i orientació a l’estudiant. Que inclou tant la tutoria acadèmica, com també jornades, seminaris i cursos enfocats a garantir la orientació de l’estudiant, entenent la tutoria acadèmica com un procés de caràcter formatiu, orientador i integral desenvolupat pels docents universitaris amb la finalitat d’orientar a l’alumne en el seu procés formatiu, es basa doncs en l’acompanyament dels alumnes per part d’un tutor/a des que entren a la universitat fins que estan preparats per incorporar-se al món professional, fonamentalment en aquells moments en els quals han de prendre decisions.

Són destinataris del Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV tots els estudiants matriculats al Grau en Turisme i al Grau en Geografia i Ordenació del Territori. Entre aquests, podem diferenciar, segons les seves necessitats d’orientació al llarg de la seva formació universitària, els següents:

  • Estudiants de nou accés al títol
  • Estudiants que desenvolupen la titulació
  • Estudiants que acaben la titulació
  • Estudiants estrangers d’estada a la nostra universitat

I el seu objectiu principal és aconseguir que l’estudiant sigui capaç de definir i desenvolupar el propi projecte personal i professional que se li planteja a la universitat.


Informació