Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > La Facultat > Política de qualitat

Facultat de Turisme i GeografiaLa Facultat

Política de qualitat

MARC GENERAL DE LA POLÍTICA DE QUALITAT

La URV ha elaborat un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) genèric per a tots els centres de la Universitat. Tot i que aquest sistema és únic per a tots els centres i titulacions de la URV, cadascun el pot particularitzar introduint les especificitats més característiques del centre. Es basa en el cicle de millora contínua: planificar, fer, avaluar o revisar i actuar en conseqüència, és a dir, millorar la qualitat de la formació universitària.
La Facultat de Turisme i Geografia (FTG) ha participat en l’elaboració del SIGQ genèric per als centres de la URV, amb l’actuació com a prova pilot i la participació en el grup de treball que ha elaborat el model.
La FTG ha elaborat una política de qualitat particular per al propi centre a partir del SIGQ de la URV com a mostra del seu compromís amb la qualitat dels serveis que ofereix als seus estudiants, al Personal Docent i Investigador i al Personal d’Administració i Serveis vinculats al centre.

POLÍTICA DE QUALITAT

MISSIÓ

La Facultat de Turisme i Geografia (FTG) ha nascut amb la vocació de ser una institució de referència en l’àmbit de la creació i transmissió del coneixement. La seva missió és impulsar un espai formatiu innovador, que la seva proposta docent sigui d’utilitat per als ocupadors dels seus estudiants i amb l’objectiu de mantenir sempre el compromís amb el desenvolupament humà i professionals dels seus alumnes. Des dels seus inicis la FTG programa estudis oficials de Turisme tant a nivell de grau com de postgrau. Des del curs 2009-10, la FTG incorpora també estudis en l’àmbit de la Geografia i Ordenació del Territori als quals proposa aplicar els mateixos criteris innovadors, d’eficiència i de compromís amb els estudiants i el conjunt de la societat.

VISIÓ

La FTG té com a visió esdevenir un centre de referència internacional per al foment i la millora professional, mitjançant la formació, de la qualitat de les activitats turístiques i d’oci i, des del curs 2009-10, de les activitats de planificació i gestió territorial. D’aquesta manera es pretén contribuir significativament al lideratge de Catalunya, i de Tarragona, en el sector turístic i de generar mecanismes per a una millor implantació territorial de les activitats econòmiques en el territori.

VALORS

Els valors bàsics propugnats per la Direcció del Centre per assolir la visió esmentada són:

 • La Qualitat dels programes i processos formatius
 • El Compromís amb l’entorn productiu i territorial
 • L’Enfocament integral del procés de generació-transmissió-aplicació del coneixement
 • La Creativitat a l’hora d’articular noves eines i instruments de formació
 • L’Orientació local i global que permeti donar resposta a necessitats generals del sistema turístic
 • La formació com a eina que asseguri la Competitivitat de les dinàmiques productives
 • La Cooperació amb institucions, organitzacions productives i altres centres formatius
 • La Equitat com a criteri que asseguri la igualtat d’oportunitats en tots els processos formatius siguin quines siguin les singularitats de les persones
 • La Sostenibilitat com a principi bàsic a formar

PRINCIPIS PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS DEL SISTEMA INTERN DE GARANTIA DE LA QUALITAT (SIGQ)

La política de qualitat a la FTG es regirà pels principis següents:

 • Orientar els ensenyaments que ofereix el centre cap a l’excel·lència i, si s’escau, facilitar-ne la seva acreditació externa.
 • Innovar en la dotació de nous productes formatius propis i en col·laboració amb altres universitats catalanes i d’altres territoris.
 • Esdevenir un agent significatiu en el desenvolupament territorial, per mitjà de la formació i de la transferència de coneixement a la societat.
 • Implicar als representants del sector turístic i de l’oci en el desenvolupament de les propostes formatives de la Facultat en la matèria i de l’establiment de sistemes de cooperació amb el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci.
 • Implicar els agents territorials amb responsabilitat sobre l’ordenació i la gestió del territori en les propostes formatives de la Facultat en la matèria.
 • Participar en partenariats per tal de potenciar el desenvolupament de sistemes de formació d’excel·lència especialment a nivell internacional.
 • Promoure la millora permanent de les instal·lacions i els serveis del centre i la seva adequació a les necessitats formatives dels estudiants.
 • Propiciar la internacionalització, d’una banda, en la capacitat d’atracció dels ensenyaments, especialment de postgrau, que ofereix la FTG i, de l’altra, en la promoció de la mobilitat de professors, personal d’administració i serveis i estudiants.
 • Promoure la participació dels departaments i altres òrgans de gestió i administració universitaris en la definició i desenvolupament de les estratègies i accions a desenvolupar

Informació