Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Garantia de la Qualitat

Facultat de Turisme i GeografiaGarantia de la Qualitat

La Universitat Rovira i Virgili (URV) disposa d'un sistema de garantia de la qualitat dels seus ensenyaments, general per a tota la universitat, que es descriu en el Model d'Assegurament de la Qualitat Docent de la URV aprovat pel consell de Govern (desembre 2007), on es defineix el marc general i l’estratègia de qualitat docent de la URV, les responsabilitats en matèria de qualitat, així com els processos de garantia de qualitat que es porten a terme, que també són generals a nivell d'universitat, i s'adapten durant el període d'implantació dels nous títols, a la realitat de cada centre i de cada ensenyament. El Model, que és genèric per a tots els centres i titulacions de la Universitat, constituïx el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) dels Centres de la URV i és l'instrument adequat per a desenvolupar la política i estratègia de qualitat docent definides en el Pla Estratègic de Docència de la URV i es basa en el cicle de millora contínua: planificar, fer, avaluar o revisar i actuar en conseqüència, és a dir, millorar la qualitat de la formació universitària.

Aquests processos van ser definits pel grup de treball entre la Unitat de Qualitat i Planificació de la URV i els centres pilot, la Facultat de Química i la Facultat de Turisme i Geografia (FTG), en la convocatoria d’AUDIT 2007. Aquest Model d'Assegurament de la Qualitat Docent de la URV es va presentar per optar a la certificació a través del programa AUDIT de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i va estar avaluat positivament (SIGQ 0.1) per part d'AQU Catalunya el 2009, així com la seva transportabilitat a la resta de centres. La FTG també ha participat en el programa experimental de seguiment de titulacions oficials de grau i màster amb el seu Grau en Turisme durant el curs 2009-2010. I finalment ha estat durant el curs 2010-2011 que ha començat la seva implantació.

El Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de la FTG en la seva versió 2.2 va ser aprovat per Junta de Centre el 15 de juliol de 2015.

La FTG, ha elaborat una política de qualitat particular per al propi centre a partir del SIGQ de la URV com a mostra del seu compromís amb la qualitat dels serveis que ofereix als seus estudiants, al Personal Docent i Investigador i al Personal d’Administració i Serveis vinculats al centre.

La Política de Qualitat de la FTG va ser aprovada per Junta de Centre l'1 de juliol de 2009.

Segons diu el Real Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Real Decret 861/2010, de 2 de juliol, d’acord amb els principis generals emanats de l’Espai Europeu d’Educació Superior i segons el previst en l’article 37 de la Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats, en la seva nova redacció en la Llei Orgànica 4/2007 per la que es modifica l’anterior, “els ensenyaments universitaris oficials es concretaran en plans d’estudi que hauran de ser elaborats per les universitats” Aquests projectes dels títols constitueixen les memòries que es presenten al Consejo de Universidades per a ser verificades i que cada comunitat autònoma ha d’autoritzar-ne la implantació.

En el cas del nostre centre, les memòries verificades dels ensenyaments que acollim són.

A més, els centres, han de fer un seguiment anual d’aquests ensenyaments per tal de garantir-ne la qualitat i adequació, i sotmetre’s periòdicament a un procés d’acreditació que validi el caràcter oficial d’aquests titulacions.

L’orientació universitària es presenta com un factor de qualitat en el desplegament de les noves titulacions en el marc de l’EEES i com un tema transversal a la formació universitària oberta a Europa i al món.

El Pla d’Acció Tutorial defineix les accions que es porten a terme per facilitar un seguiment i orientació de l’estudiant al llarg dels seus estudis universitaris.

La publicació de la informació garanteix la transparència, facilita la rendició de comptes, genera confiança i incrementa la competitivitat sobre la qualitat de la formació universitària, és per això que «les institucions han de publicar periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com qualitativa, sobre els seus programes i titulacions». Aquesta informació ha de ser pública i de fàcil accés per a tota la societat i ha d’incloure dades sobre el desenvolupament operatiu dels programes formatius i sobre els seus resultats.

Per complir amb aquests requisits, a continuació, mostrem els Indicadors d'accés i desenvolupament de les nostres titulacions.


Informació