Universitat Rovira i Virgili

Premi d'investigació dels Càmpings de Mont-roig del Camp - Miami Platja

Aquest premi, de caràcter anual, té com a objectiu la recerca en l'àmbit del turisme de càmping de Mont-roig del Camp.

1. CARACTERÍSTIQUES

El premi s'atorgarà al millor projecte de recerca i investigació de les tendències i perfils dels clients dels càmpings de Mont-roig del Camp.

2. CANDIDATS/ES

Poden optar al 2n Premi d'investigació "Càmpings Mont-roig del Camp - Miami Platja" les persones, matriculades en qualsevol dels estudis de grau o de màster de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. Els candidats i candidates no poden incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions, de conformitat amb l'article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

3. SOL.LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Els candidats/es han de trametre la seva sol·licitud al registre general de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, adjuntant-hi la següent documentació:

- Un índex desenvolupat del treball amb els principals continguts de cada capítol.
- La indicació de les fonts a treballar.
- Les metodologies o tècniques específiques que es puguin utilitzar.
- El programa i el calendari de treball.

En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà per escrit al / a la sol·licitant perquè s'esmeni o es complementi en un termini no superior a 10 dies hàbils, amb l'advertiment que, si s'incompleix el termini esmentat, s'arxivarà la sol·licitud sense cap tràmit posterior. La nova documentació que s'aporti s'haurà de presentar també al registre general de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Les sol·licituds es podran presentar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Tarragona, al registre general de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

4. LLIURAMENT DEL TREBALL

La durada del premi d'investigació serà d'un any a partir de la seva concessió El termini màxim per a la presentació del treball enllestit és el dia 30 de setembre de 2019. Si el jurat ho creu oportú, vistes les directrius del treball i la feina feta, i a petició de l'autor abans de la finalització del termini inicial, podrà prorrogar fins a 30 dies naturals la data de lliurament del treball enllestit.

Caldrà lliurar tres exemplars del treball definitiu en suport paper i també en suport electrònic.

5. CONDICIONS I DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL

6. TUTOR DEL TREBALL

Cada projecte d'investigació haurà d'indicar un tutor, professor de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV, que tindrà la missió de fer el seguiment, objeccions, indicacions i suggeriments al premiat per tal que desenvolupi correctament la seva tasca. El tutor rebrà almenys un informe del premiat sobre l'estat dels treballs als sis mesos del veredicte, igual que l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Caldrà l'acord del tutor per fer el lliurament definitiu del treball.

7. COMPOSICIÓ DEL JURAT

El jurat estarà format per un mínim de quatre vocals designats per l'Alcaldia de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, d'entre un representant de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, un representant de l'Associació de Càmpings de Mont-roig del Camp i dos representants de la facultat de Turisme i Geografia de la URV, entre els quals, no es pot trobar el tutor de cap projecte d'investigació presentat al premi.

En cas d'empat, resoldrà el membre del jurat que representa a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

El jurat podrà demanar informació complementària, així com convocar l'aspirant per comprovar la seva idoneïtat per portar a terme el treball proposat i suggerir-li la modificació i/o ampliació del projecte.

8. CRITERIS A VALORAR PEL JURAT

El jurat valorarà especialment els següents aspectes dels projectes que es presentin:

- ajustament de la temàtica proposada
- aportació de noves dades de recerca que permeti conèixer noves fonts documentals o modificar la interpretació tradicional
- la coherència i la viabilitat del projecte
- solvència científica suficient
- originalitat de l'enfocament
- la qualitat literària
- que el treball final pugui assolir la importància d'esdevenir una eina estratègica per al sector turístic del municipi

El jurat es reserva el dret a declarar deserta el premi i és competent per a resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases.

9. VEREDICTE DEL JURAT

El veredicte del jurat es farà públic la darrera setmana del mes setembre de 2018.

El veredicte del jurat serà inapel·lable, es comunicarà als interessats afectats i es farà públic a traves de les pàgines web de les entitats convocants. El jurat podrà declarar deserta la convocatòria si estima que cap dels projectes no és mereixedor del premi.

10. PROPIETAT DELS TREBALLS, DRETS D'AUTOR I EDICIÓ

Els drets inherents a la publicació del treball passaran a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, qui, fent menció del nom de l'autor/a, es reservarà el dret d'edició i publicació del treball complet o en forma abreujada, si ho creu convenient, en el termini màxim de cinc anys des del lliurament del treball final. L'autor/a es comprometrà a adequar els originals del treball - si convingués- i supervisar-ne la publicació sense gratificacions complementàries. No obstant això, si un cop transcorreguts cinc anys el treball no s'hagués publicat, o no se n'hagués començat el procés de publicació, l'autor/a podrà disposar-ne lliurement i publicar-lo pel seu compte, fent constar específicament que el treball ha estat elaborat gràcies al Premi d'Investigació dels Càmpings de Mont-roig del Camp - Miami Platja, i en lliurarà deu exemplars a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

L'import del premi es considera com a compensació, per part de l'Ajuntament, dels drets de reproducció, distribució i venda del treball, en forma de llibre o qualsevol altre suport, i la cessió dels drets d'explotació comercial en llengua catalana o qualsevol altra llengua i per l'àmbit territorial de tot el món, incloent-hi també la cessió dels drets d'explotació a tercers per a la primera edició.

Els projectes no seleccionats pel jurat podran ser retirats a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp durant el període d'un mes a partir del dia de l'emissió del veredicte. Si passat aquest termini no han estat reclamats i retirats personalment o mitjançant una persona acreditada, restaran en poder i propietat dels organitzadors del premi i podran ser eliminats si es troba escaient.

11. INCOMPLIMENT DE CONDICIONS

La no execució del treball en el termini convingut, els informes desfavorables en la realització del treball o l'incompliment de qualsevol dels requisits esmentats en els apartats anteriors significarà l'exclusió del dret de participació o bé, si és el cas, l'anul·lació per part de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp de l'adjudicació del premi, amb el benentès que si s'ha abonat alguna quantitat a compte a l'autor o autors l'Ajuntament de Mont-roig del Camp podrà requerir el reintegrament dels imports cobrats, així com totes les conseqüències derivades de la normativa general de subvencions.

12. DOTACIÓ

El premi, que es concedirà a un sol projecte, està dotada amb 2.000 €, import que es farà efectiu en tres lliuraments. El primer, en el moment en què es doni a conèixer el veredicte, de 400 € - 20%; el segon import, a partir de l'informe positiu del tutor als sis mesos de l'adjudicació del premi, de 600 € - 30%; i el darrer abonament una vegada lliurat el treball finalitzat i després que el jurat n'hagi dictaminat la qualitat, de 1.000 € - 50%.

13. ÒRGAN INSTRUCTOR

Als efectes del que disposa l'article 48.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, es designa com a òrgan instructor a la Secretaria de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp per a la preparació i adjudicació del premi i a la Intervenció de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp pels efectes i fiscalització del premi.

14. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l'acceptació d'aquestes bases.

L'organització es reserva el dret de modificar-les si ho exigís una causa justificada i d'interpretar aquelles qüestions que es puguin suscitar i que no hi estiguin expressament contemplades.

15. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA

De conformitat amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s'estableixen els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries de la subvenció:

 1. El respecte de l'ordenament jurídic i el principi de legalitat.
 2. El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris.
 3. La transparència de les activitats finançades pel sector públic.
 4. El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a funcionaris públics o altre empleat públic a infringir l'ordenament jurídic o les regles de comportament establertes pel codi de conducta.
 5. El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat o càrrec públic, o sobre funcionari públic o altre empleat públic, per obtenir una actuació en benefici propi o de tercer, respectant absolutament la seva actuació independent i no condicionada per conflictes d'interessos, per qualsevol incompatibilitat o per qualsevol causa que comporti el deure d'abstenció, i garant de la igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o en l'informe sobre assumptes públics en els que intervinguin per raó del càrrec o lloc de treball.
 6. L'ajustament de la gestió i l'aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s'han concebut.
 7. El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies.
 8. La utilització de la informació a què tenen accés en benefici de l'interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
 9. El compromís general i directe per la qualitat dels serveis que presti i el compliment dels drets dels usuaris.
 10. La bona fe.
 11. No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o a funcionari públic o altre empleat públic, per raó del càrrec o que pugui comprometre l'execució de llurs funcions.
 12. No obtenir ni tractar d'obtenir la informació o influir en la presa de decisions de manera deshonesta.
 13. El compromís de proporcionar informació actualitzada i no enganyosa en l'actuació comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la actualitzada posteriorment.
 14. El compromís d'acceptar i complir les mesures adoptades en el cas d'incompliment de les obligacions legals establertes o pel codi de conducta.

L'incompliment d'algun d'aquests principis serà causa de pèrdua de la condició de beneficiari de la subvenció o de reintegrament de la mateixa.

16. NORMES SUPLETÒRIES

Per tot allò no previst a aquestes bases, serà d'aplicació el que disposa l'articulat bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i normativa concordant.