Universitat Rovira i Virgili

Informació per a col·laboradors en la menció dual del grau de Gestió en Turisme i Hoteleria

La formació dual és un model formatiu que possibilita a l'estudiant l'obtenció d'un títol, mitjançant un procés d'aprenentatge  que es du a terme de manera compartida al centre de formació i a l'empresa, que el permet desenvolupar competències complementàries (treball en equip, responsabilitat, etc. ...), descobrir el funcionament diari de l'empresa i adquirir coneixements, destreses i habilitats necessàries per a exercir una professió i respondre a les necessitats específiques de les organitzacions. Aquest model també serveix per a millorar l'ocupabilitat i el desenvolupament personal individual, incrementar l'adequació i la continuïtat entre les exigències del món professional i la formació inicial dels estudiants universitaris i aconseguir una major eficiència econòmica i integració social.

Tenint en compte això, la Facultat de Turisme i Geografia ha volgut aprofundir en aquesta experiència de innovació docent introduint una menció dual al seu grau de Gestió en Turisme i Hoteleria, amb la que se pretén oferir un programa que compren l'alternança de períodes formatius al centre formatiu (universitat) amb d'altres desenvolupats al centre de treball (empresa) perseguint una autèntica transferència real de coneixement teòric-professional. En aquest sentit, la menció en formació dual permet a l'estudiant adquirir els coneixements i habilitats de la titulació en un enton laboral i acadèmic alternant el seu aprenentatge a l'aula amb estades formatives a l'empresa per a completar la seva formació en aspectes pràctics.

Les característiques principals d'aquesta menció poden consultar-se en la taula següent:

Crèdits acadèmics 56 ECTS, repartits en diferents assignatures, dels quals 54 impliquen estades  formatives a l'empresa.
Període de realització  Dues estades repartides als segons semestres dels cursos acadèmics 3r i 4t que es poden dur a terme entre els mesos de febrer i agost.
Estada 1 - 3r curs Corresponent als 24 crèdits de les assignatures Pràctiques Externes Duals I i Pràctiques Externes Duals II
Estada 2 - 4t curs Corresponent als 24 de l'assignatura Estada en l'Empresa Turística i els 6 crèdits del Treball de Fi de Grau (TFG)
Hores  Estada 1 - 3r curs 480 hores
Estada 2 - 4t curs 525 hores (d'aquestes, 45 corresponen a la realització del TFG)
Activitats a desenvolupar Es tracta d'estades formatives en les que l’estudiant, comptant amb l'acompanyament d'un tutor en l'empresa, porta a terme una  activitat laboral retribuïda participant en les activitats i tasques habituals d'un mínim de 3 departaments de l'empresa. 
Conjuntament la FTG i l'empresa d'acollida dissenyaran el contingut dels projectes formatius a desenvolupar en cadascuna d'aquestes estades. 
Tipus de contracte Contracte de Formació en Alternança, regulat a l'article 11.2 de l'Estatut dels Treballadors (ET) (nova redacció RD-L 32/2021).
Jornada laboral màxima (art. 11.2. de l'ET) Estada 1 - 3r curs La jornada màxima és el 65% de la jornada màxima prevista al conveni col·lectiu, o la màxima legal, al seu defecte (26 hores setmanals respecte a una jornada màxima de 40). 
Estada 2 - 4t curs La jornada màxima és el 85% de la jornada màxima prevista al conveni col·lectiu, o la màxima legal, al seu defecte (34 hores setmanals respecte a una jornada màxima de 40).
Retribució mínima
(art. 11.2. de l'ET)
 
Estada 1 - 3r curs La remuneració mínima serà el 60% del salari fixat al conveni col·lectiu o, al seu defecte, el salari mínim interprofessional, en proporció a la jornada setmanal contractada.
Estada 2 - 4t curs La remuneració mínima serà el 75% del salari fixat al conveni col·lectiu o, al seu defecte, el salari mínim interprofessional, en proporció a la jornada setmanal contractada.
Selecció de candidats La FTG preseleccionarà un número de candidats a cursar aquesta menció dual, de fins a 2,5 vegades les ofertes disponibles, d'entre tots els estudiants que la sol·licitin.
Les empreses faran la selecció final del/la candidat/a més addient d'entre els proposats per la FTG.
 
Convenis La URV i l'entitat col·laboradora hauran de signar un Conveni Marc de Col·laboració Educativa (veure model), d'acord al que estableix la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, amb vigència per a 4 anys. Dintre d'aquest conveni marc es signarà un conveni específic per a cada una de les estades formatives acordades.
En aquests convenis es concretaran el projecte formatiu a desenvolupar i s'indicaran les obligacions de las parts, els mecanismes de tutoria i avaluació i la resta de les condicions que es considerin necessàries per a la correcta realització del projecte formatiu comú.
 

Si necessiteu més informació o si voleu participar com a "empresa col·laboradora" acollint estudiants d'aquesta menció dual podeu contactar amb el coordinador de la menció dual del grau de Gestió en Turisme i Hoteleria:
Jesús Angla Jiménez
977 297 903
jesus.angla(ELIMINAR)@urv.cat
 

EMPRESES PARTICIPANTS

Les empreses que participen a la menció dual del grau de Gestió en Turisme i Hoteleria el curs 2022-23 són les següents: