Universitat Rovira i Virgili

Informació per a col·laboradors en les Pràctiques Externes del grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat

El pla d'estudis del Grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili contempla l’assignatura de Pràctiques Externes en el quart curs. Té una valoració de 12 crèdits acadèmics, i és obligatòria per a tots els estudiants. El número d’hores de pràctiques que han de realitzar és de 275 hores.

Crèdits Acadèmics 12 
Hores de pràctiques 275 hores
Període de realització

Es realitzen durant el segon quadrimestre del curs acadèmic (febrer - maig). Excepcionalment i amb el vistiplau del coordinador, poden començar abans o allargar-se cap a l'inici d'estiu.

Activitats a desenvolupar

Activitats (informes, plans, treballs de camp, elaboració i manteniment de bases de dades espacials, elaboració de cartografia, ús i manteniment de sistemes d'informació geogràfica, etc.)  relacionades amb la tasca diària del departament o àrea funcional determinat per l'empresa o entitat i que s'especifiqui al formulari.

Coneixement del conjunt de tasques de l'empresa/entitat per tenir-ne una visió global dels àmbits de treball.

Termini de finalització 15 de juny, en primera convocatòria. 15 de setembre, en segona convocatòria (veure condicions a la normativa específica de l'assignatura)
Jornada laboral

Amb caràcter general a mitja jornada, però l'horari el pacteu lliurement amb l'estudiant. En períodes sense docència es poden fer a jornada completa.

Remuneració

Les pràctiques curriculars no cal remunerar-les. Si són remunerades haureu de donar d'alta a l'estudiant a la SS però tindreu bonificades al 100% la part de la cotització de l'empresa (Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol).

Convenis Els convenis marcs ja signats tenen una validesa de 4 anys. Si ja el teniu actiu, només cal signar l'específic. Trobareu el model de conveni a l'enllaç corresponent del menú de la dreta.