Universitat Rovira i Virgili

Informació per a col·laboradors en les Pràctiques Externes del grau de Gestió en Turisme i Hoteleria

El pla d'estudis del Grau de Gestió en Turisme i Hoteleria de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili contempla les assignatures de Pràctiques Externes I i Pràctiques externes II. La primera es realitza al tercer curs del grau i la segona el quart curs. Cadascuna té una valoració de 12 crèdits acadèmics, i són obligatòries per a tots els estudiants. El número d'hores de pràctiques que han de realitzar normalment és de 270 hores per a cadascuna de les dues assignatures.

Crèdits Acadèmics 12 per assignatura
Hores de pràctiques 270 hores 
Període de realització

Es realitzen durant el curs acadèmic (novembre - maig). Es poden compactar en períodes més curts (de novembre al 15 de febrer i del 15 de febrer a maig).

Activitats a desenvolupar

Una sèrie d'activitats principals associades al departament o àrea funcional determinat per l'empresa i que s'especifiqui al formulari.

Una sèrie d'activitats complementàries associades a un altre departament o àrea funcional que, com a mínim, deuria suposar el 20% de la duració de les pràctiques (50-55 hores) . Consultar les pàgs. 3-4 del document "Vull acollir estudiants en pràctiques..." del menú de la dreta.

Termini de finalització 31 de maig. Excepcionalment, podem allargar-se 15 o 20 dies més.
Jornada laboral

Amb caràcter general a mitja jornada, però l'horari el pacteu lliurement amb l'estudiant. En períodes sense docència es poden fer a jornada completa.

Remuneració i cotització

Les pràctiques curriculars no cal remunerar-les. Si són remunerades haureu de donar d'alta a l'estudiant a la SS però tindreu bonificades al 100% la part de la cotització de l'empresa (Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol).

Convenis Els convenis marcs ja signats tenen una validesa de 4 anys. Si ja el teniu actiu, només cal signar l'específic. Trobareu el model de conveni a l'enllaç corresponent del menú de la dreta.

►Combinar pràctiques amb convenis de mobilitat (per a empreses amb establiments fora de Catalunya): 

CURS 2022-23

Del 12 de setembre al 14 d'octubre de 2022 podeu fer-nos arribar les vostres propostes de pràctiques a practiques_gtur(ELIMINAR)@urv.cat