Universitat Rovira i Virgili

Informació per a col·laboradors en les Pràctiques Externes del grau de Gestió en Turisme i Hoteleria

El pla d'estudis del Grau de Gestió en Turisme i Hoteleria de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili contempla les assignatures de Pràctiques Externes I i Pràctiques externes II. La primera es realitza al tercer curs del grau i la segona el quart curs. Cadascuna té una valoració de 12 crèdits acadèmics, i són obligatòries per a tots els estudiants. El número d'hores de pràctiques que han de realitzar normalment és de 270 hores per a cadascuna de les dues assignatures.

Com a novetat per al curs 2023-24, el RD 2/2023 estableix que la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions determinarà la inclusió en el sistema de la Seguretat Social de les persones que les realitzin.

En el cas de les pràctiques formatives no remunerades, el compliment de les obligacions vers la Seguretat Social correspondrà a l’empresa, institució o entitat en la qual es duguin a terme, llevat que el conveni o acord de cooperació estableixi que les esmentades obligacions correspondran al centre de formació responsable de l’oferta formativa.

En aquest cas la URV ha decidit acollir-se a aquesta darrera possibilitat i assumirà la condició d’empresari encarregant-se de la gestió administrativa i l’abonament de la corresponent cotització. Per tant, aquesta normativa que entrarà en vigor a partir de gener de 2024 no us comportarà cap tràmit ni obligació addicional.

En el cas de les pràctiques formatives remunerades el compliment de les obligacions vers la Seguretat Social seguirà corresponent a l’empresa.

Crèdits Acadèmics 12 per assignatura
Hores de pràctiques 270 hores 
Període de realització

Es realitzen durant el curs acadèmic (novembre - maig). Es poden compactar en períodes més curts (de novembre al 15 de febrer i del 15 de febrer a maig).

Activitats a desenvolupar

Una sèrie d'activitats principals associades al departament o àrea funcional determinat per l'empresa i que s'especifiqui al formulari.

Una sèrie d'activitats complementàries associades a un altre departament o àrea funcional que, com a mínim, deuria suposar el 20% de la duració de les pràctiques (50-55 hores) . Consultar les pàgs. 3-4 del document "Vull acollir estudiants en pràctiques..." del menú de la dreta.

Termini de finalització 31 de maig. Excepcionalment, podem allargar-se 15 o 20 dies més.
Jornada laboral

Amb caràcter general a mitja jornada, però l'horari el pacteu lliurement amb l'estudiant. En períodes sense docència es poden fer a jornada completa.

Remuneració i cotització

Si les pràctiques curriculars són remunerades, serà l’empresa l’encarregada de donar d’alta a l'estudiant a la Seguretat Social i ingressar la cotització, la qual tindrà una bonificació del 95%.

Si les pràctiques no són remunerades la URV es farà càrrec de les gestions amb la Seguretat Social.

Convenis Els convenis marcs ja signats tenen una validesa de 4 anys. Si ja el teniu actiu, només cal signar l'específic. Trobareu el model de conveni a l'enllaç corresponent del menú de la dreta.

►Combinar pràctiques amb convenis de mobilitat (per a empreses amb establiments fora de Catalunya): 

CURS 2023-24

Del 4 de setembre al 12 d'octubre de 2023 podeu fer-nos arribar les vostres propostes de pràctiques a practiques_gtur(ELIMINAR)@urv.cat