Universitat Rovira i Virgili

Reglamento y normativas propias

  • > Las normativas propias garantizan la calidad de las enseñanzas

Reglamento de la Facultad de Turismo y Geografía de la Universidad Rovira i Virgili

TÍTOL PRIMER
Naturalesa i funcions

Article 1

1. La Facultat de Turisme i Geografia forma part de la Universitat Rovira i Virgili en virtut de l'Ordre UNI/315/2003, de 10 de juliol, i les normes que la desenvolupin.

2. La Facultat de Turisme i Geografia és el centre encarregat d'organitzar els ensenyaments i processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a obtenir els títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal, i els altres que tingui adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància en els camps de turisme, la geografia i d'altres que es puguin determinar en el futur.

Article 2

Són funcions de la Facultat de Turisme i Geografia:

a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments que té adscrits i donar-los a conèixer.

b) Elaborar els plans d'estudis i proposar-ne la modificació.

c) Elaborar la planificació estratègica d'acord amb la de la Universitat i mitjançant els contractes programa que s'estableixin.

d) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d'estudis corresponent.

e) Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l'atenció a l'alumnat.

f) Assignar recursos materials als departaments d'acord amb la programació docent.

g) Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a l'activitat docent dels ensenyaments adscrits.

h) Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.

i) Proposar o organitzar activitats d'extensió universitària i participar-hi.

j) Potenciar les associacions d'antics alumnes dels ensenyaments que tingui adscrits.

k) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni per exercir les seves funcions.

l) Coordinar l'activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents als ensenyaments adscrits.

m) Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que els desenvolupin li atribueixin.

Subir


TÍTOL SEGON
Òrgans de govern

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 3

Els òrgans de govern de la Facultat de Turisme i Geografia són la Junta de la Facultat, el degà o degana, el vicedegà o vicedegana, el secretari o secretària i els responsables d'ensenyament.


CAPÍTOL 2
Junta de la Facultat

Article 4

La Junta de la Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat de Turisme i Geografia

Article 5

1. La Junta de la Facultat està per constituïda per un màxim de 27 membres, inclosos els membres nats.

2 . La Junta de Facultat està composta per:

a) El degà o degana, el vicedegà o vicedegana, els responsables d'ensenyament i el secretari o secretària.

b) Els directors de departament que siguin responsables d'una docència equivalent almenys a un terç de la càrrega total d'algun dels ensenyaments adscrits a la Facultat de Turisme i Geografia.

c) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al centre equivalent al 62% dels membres de la Junta, inclosos els membres nats previstos als apartats a) i b). La distribució dels representants del col·lectiu docent i investigador és la següent:

c.1) El nombre de professors vinculats al centre i amb vinculació permanent a la Universitat representa el 52% de la Junta. Exclosos els escons corresponents als membres nats dels apartats a) i b) anteriors, la resta d'escons s'ha de distribuir proporcionalment entre els departaments que tinguin un mínim d'un 30% de la càrrega total d'algun dels ensenyaments adscrits a la Facultat de Turisme i Geografia. La distribució d'aquests escons es farà proporcionalment d'acord amb el nombre de professors amb vinculació permanent que cada departament tingui vinculats a la Facultat.

c.2) La resta del col·lectiu docent i investigador vinculat a la Facultat representa un 10% dels membres de la Junta.

c.3) Per a l'elecció dels diferents representats del col·lectiu docent i investigador es constituiran circumscripcions electorals per a cadascun dels departaments indicats a l'apartat c.1) i una per a la resta del col·lectiu docent i investigador indicada al c.2).

d) Una representació d'estudiants equivalent al 26% dels membres de la Junta, elegits proporcionalment pels estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre i entre aquests. Per a l'elecció dels diferents representats del col·lectiu d'estudiants es constituirà una circumscripció per a cada ensenyament adscrit a la Facultat amb un nombre total d'estudiants matriculats superior a 50 i una altra que recollirà els estudiants de la resta d'ensenyaments adscrits a la Facultat. La distribució d'aquests escons es farà en proporció al nombre d'estudiants de cada ensenyament.

e) Una representació del personal d'administració i serveis adscrit al centre, equivalent al 12% dels membres de la Junta , elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

3. La Junta de Facultat determinarà, prèviament a la convocatòria d'eleccions a la Junta, les diferents circumscripcions i el nombre de representants corresponents a cadascuna d'elles.

4. Els membres elegibles de la Facultat de Turisme i Geografia són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Article 6

Són competències de la Junta de la Facultat de Turisme i Geografia:

a) Elegir el degà o degana i acordar-ne la revocació.

b) Aprovar les línies generals d'actuació de la Facultat.

c) Aprovar la memòria anual d'activitats.

d) Elaborar el projecte del Reglament de la Facultat i proposar-ne la modificació.

e) Elaborar els plans d'estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l'aprovació i, si escau, la modificació.

f) Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l'activitat del professorat que hi imparteix docència.

g) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assoleixin els objectius formatius definits en el pla d'estudis corresponent.

h) Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ensenyaments que la Facultat té adscrits.

i) Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l'atenció a l'alumnat.

j) Proposar programes de postgrau.

k) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel degà o degana.

l) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun dels ensenyaments que tingui adscrits, d'acord amb la programació docent i la coordinació prevista en l'article 27 d'aquest Reglament.

m) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà docència en els ensenyaments adscrits a la Facultat mitjançant la coordinació prevista en l'article 27.

n) Informar sobre les necessitats de professorat, d'acord amb els plans d'activitat docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de professorat i a la destinació de les vacants.

o) Constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició.

p) Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.

q) Aprovar l'adscripció de professors a la Facultat.

r) I Totes les altres que l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

Article 7

La Junta de la Facultat la convoca el degà o degana, per iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels membres de la Junta. En aquest darrer cas, la Junta s'ha de convocar en el termini de deu dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat a la Secretaria de la Facultat.

Article 8

La Junta de la Facultat es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. S'ha de reunir en sessió ordinària almenys dues vegades l'any.

Article 9

1. A l'escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l'hora de reunió i l'ordre del dia, s'ha d'adjuntar la documentació corresponent, o bé, si s'escau, es dipositarà a la Secretaria de la Facultat perquè es pugui consultar.
2. Els membres de la Junta han de rebre la convocatòria amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores. Es considerarà vàlida a tots els efectes una convocatòria tramesa només per correu electrònic.

Article 10

La Junta de la Facultat queda vàlidament constituïda en primera convocatòria, pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, sota la presidència del degà o degana, o el vicedegà o vicedegana, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituïda si hi és present la tercera part dels membres, sota la presidència del degà o degana, o el vicedegà o vicedegana, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi.

Article 11

L'assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable.

Article 12

1. El secretari o secretària de la Facultat actua com a secretari o secretària de la Junta.

2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri la Junta de la Facultat. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.

3. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat, amb el vistiplau del degà o degana, sens perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.

Article 13

1. La Junta de la Facultat debat i adopta acords i resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia.

2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l'ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres de la Junta i es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.


Article 14

Els acords s'adopten per majoria simple dels membres presents de la Junta, excepte quan aquest Reglament estableixi una majoria diferent.

Article 15

1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita.

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 16

Els acords adoptats per la Junta de la Facultat són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s'han d'exposar al tauler d'anuncis de la Facultat i s'han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

Article 17

1. La Junta de la Facultat pot constituir les comissions que consideri oportunes. La Junta ha d'especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les.

2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades per la Junta de la Facultat han d'estar formades per membres que hi pertanyin.

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a petició d'una tercera part dels membres de la comissió.


CAPÍTOL 3
Òrgans unipersonals

Article 18

El degà o degana s'encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i n'exerceix la representació.

Article 19

La Junta elegeix el degà o degana entre el professorat dels cossos docents universitaris que estigui en possessió del títol de doctor o doctora, amb dedicació a temps complet, adscrit al centre. Si els que hi ha no obtenen el suport mínim d'un terç dels membres de la Junta de la Facultat, pot ser-ho un funcionari dels cossos docents universitaris no doctor o un professor contractat doctor, en els casos previstos en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.


Article 20

La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 21

Correspon al degà o degana:

a) Representar la Facultat de Turisme i Geografia.

b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de la Facultat.

c) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de la Facultat, i mantenir-ne informada periòdicament la Junta de la Facultat.

d) Convocar i presidir la Junta de la Facultat, executar i fer complir els seus acords.

e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del vicedegà o vicedegana; del secretari o secretària i dels responsables d'ensenyament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit a la Facultat.

f) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit a la Facultat.

g) Totes les altres funcions que li atribueixi l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives a la Facultat que ni l'Estatut ni aquest Reglament no atribueixin a la Junta de la Facultat.

Article 22

1. El degà o degana pot ser remogut del seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.

2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres de la Junta de la Facultat, i s'ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitària que s'han de desenvolupar en el càrrec.

3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres de la Junta de la Facultat. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.

Article 23

El vicedegà o videgana és proposat pel degà o degana i és nomenat pel rector o rectora. Exerceix les funcions que el degà o degana li encomani.

Article 24

En cas d'absència, impediment o vacant del degà o degana, n'assumeix accidentalment les funcions el vicedegà o vicedegana.

Article 25

El secretari o secretària és proposat pel el degà o degana i és nomenat pel el rector o rectora.
El secretari o secretària de la Facultat s'encarrega de redactar i custodiar les actes de la Junta de la Facultat, d'expedir els certificats dels acords adoptats i de redactar les certificacions necessàries en la gestió administrativa de la Facultat.

Article 26

En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària provisional designat pel degà o degana, que n'assumeix accidentalment les funcions.

Article 27

1. El responsable d'ensenyament és un professor permanent amb dedicació a temps complet que, sota la direcció del degà o degana del centre al qual l'ensenyament estigui adscrit, s'encarrega d'establir la programació acadèmica, de coordinar els recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d'aquests ensenyaments, i de formular les propostes corresponents.

2. El responsable d'ensenyament és nomenat pel rector o rectora a proposta del degà o degana del centre al qual estigui adscrit l'ensenyament esmentat.

Subir


TÍTOL TERCER
Òrgans consultius

Article 28

El Consell de Direcció del centre assisteix el degà en l'exercici de les seves funcions. Està format pel degà o degana, el vicedegà o vicedegana, el secretari o secretària i els/les responsables d'ensenyament. D'altra banda, el degà o deganapodrà invitar a les persones que consideri oportunes.

Article 29

1. El consell d'ensenyament assisteix el responsable d'ensenyament en l'exercici de les seves funcions. Està format per tot el professorat amb dedicació a temps complet que participi en la docència.

2. La Facultat de Turisme i Geografia tindrà un consell d'ensenyament per cadascun dels ensenyaments que imparteixi sempre que per normativa els correpongui aquest òrgan consultiu.

Article 30

1. La Junta de la Facultat constitueix el Consell Assessor, format per persones físiques o jurídiques externes a la Universitat vinculades als àmbits dels ensenyaments impartits al centre.

2. El Consell Assessor han de treballar preferentment en l'adequació dels plans d'estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.

Subir

TÍTOL QUART
Règim econòmic

Article 31

La Facultat de Turisme i Geografia disposa d'una consignació formada per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

Article 32

La Facultat de Turisme i Geografia ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern.

Subir


TÍTOL CINQUÈ
Reforma del Reglament

Article 33

El degà o degana, per iniciativa pròpia o bé per iniciativa d'una tercera part dels membres de la Junta de la Facultat de Turisme i Geografia pot proposar la reforma d'aquest Reglament, la qual requerirà l'acord de la majoria simple dels membres presents de la Junta.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

La Junta de la Facultat de Turisme i Geografia és constituirà d'acord amb el que preveuen aquest Reglament i l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili abans d'un termini de quinze mesos.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplicarà la Llei 13/1989, d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat , modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.