Universitat Rovira i Virgili

Garantia de la Qualitat


EL PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

En el marc general de l'Espai Europeu d'Educació Superior, la tutoria esdevé una part substancial del procés d'ensenyament- aprenentatge universitari i una estratègia per promoure'n la millora. En aquest context, la Facultat de Turisme i Geografia ha disenyat i aprovat el seu Pla d'Acció Tutorial, per tal de donar resposta a la necessitat d'orientació dels seus estudiants.

La iniciativa de la URV per a establir un nou mapa de titulacions oficials de grau adaptat a la nova estructura de títols derivada del procés d'adaptació a l'EEES i a les necessitats de les comarques meridionals de Catalunya, ha culminat, a la Facultat de Turisme i Geografia, amb la verificació i autorització de les següents titulacions: 

Grau de Gestió en Turisme i Hoteleria

Memòria

Avaluació
RUCT
Coneix la Qualitat

Grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat

Memòria

Avaluació
RUCT
Coneix la Qualitat

Màster en Gestió de Destinacions Turístiques

Memòria

Avaluació
RUCT
Coneix la Qualitat
Certificat

Per tal de garantir la qualitat i l'adequació, els centres han de publicar periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com qualitativa, sobre els seus programes i titulacions, han de fer un seguiment anual d'aquestes titulacions i sotmetre's periòdicament a un procès d'acreditació que validi el caràcter oficial.


►Informes d’acreditació

Curs 2021-22
Curs 2018-19
Curs 2013-14


►Informes de seguiment

Cursos 2020-21 i 2021-22

Cursos 2018-19 i 2019-20

Curs 2017-18
Cursos 2014-15 i 2015-16


►Indicadors de seguiment. Graus i Màsters 

Ensenyaments vigents 2021-22 2020-21   2019-20

   2018-19  

2017-18
Grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat -
Grau en Gestió en Turisme i Hoteleria -
Màster en Gestió de Destinacions Turístiques

Ensenyaments extingits o en procés d’extinció

  • El marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior estableix que les noves titulacions disposin d'un sistema de seguiment de la qualitat que vetlli per la implantació correcta i pel bon funcionament dels ensenyaments.

La Facultat de Turisme i Geografia s'ha dotat d'una política de qualitat pròpia en sintonia amb la política de qualitat de la Universitat.

La URV ha definit la seva política i estratègia de qualitat docent, així com les responsabilitats en la garantia de la qualitat dels ensenyaments. En aquest context, la Facultat de Turisme i Geografia ha dissenyat i aprovat el Manual de Qualitat del Centre, i els processos que conformen el Sistema Intern de Garantia de Qualitat.