Universitat Rovira i Virgili

Política de Qualitat

MARC GENERAL DE LA POLÍTICA DE QUALITAT

La URV ha elaborat un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) genèric per a tots els centres de la Universitat. Tot i que aquest sistema és únic per a tots els centres i titulacions de la URV, cadascun el pot particularitzar introduint les especificitats més característiques del centre. Es basa en el cicle de millora contínua: planificar, fer, avaluar o revisar i actuar en conseqüència, és a dir, millorar la qualitat de la formació universitària.
La Facultat de Turisme i Geografia (FTG) ha participat en l'elaboració del SIGQ genèric per als centres de la URV, amb l'actuació com a prova pilot i la participació en el grup de treball que ha elaborat el model.
La FTG ha elaborat una política de qualitat particular per al propi centre a partir del SIGQ de la URV com a mostra del seu compromís amb la qualitat dels serveis que ofereix als seus estudiants, al Personal Docent i Investigador i al Personal d'Administració i Serveis vinculats al centre.

POLÍTICA DE QUALITAT

MISSIÓ

La Facultat de Turisme i Geografia (FTG) ha nascut amb la vocació de ser una institució de referència en l'àmbit de la creació i transmissió del coneixement. La seva missió és impulsar un espai formatiu innovador, que la seva proposta docent sigui d'utilitat per als ocupadors dels seus estudiants i amb l'objectiu de mantenir sempre el compromís amb el desenvolupament humà i professionals dels seus alumnes. Des dels seus inicis la FTG programa estudis oficials de Turisme tant a nivell de grau com de postgrau. Des del curs 2009-10, la FTG incorpora també estudis en l'àmbit de la Geografia i Ordenació del Territori als quals proposa aplicar els mateixos criteris innovadors, d'eficiència i de compromís amb els estudiants i el conjunt de la societat.

VISIÓ

La FTG té com a visió esdevenir un centre de referència internacional per al foment i la millora professional, mitjançant la formació, de la qualitat de les activitats turístiques i d'oci i, des del curs 2009-10, de les activitats de planificació i gestió territorial. D'aquesta manera es pretén contribuir significativament al lideratge de Catalunya, i de Tarragona, en el sector turístic i de generar mecanismes per a una millor implantació territorial de les activitats econòmiques en el territori.

VALORS

Els valors bàsics propugnats per la Direcció del Centre per assolir la visió esmentada són:

Pujar

PRINCIPIS PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS DEL SISTEMA INTERN DE GARANTIA DE LA QUALITAT (SIGQ)

La política de qualitat a la FTG es regirà pels principis següents:

Pujar