Universitat Rovira i Virgili

Política de Qualitat

MARC GENERAL DE LA POLÍTICA DE QUALITAT

La Facultat de Turisme i Geografia (FTG) ha de definir la política que permeti garantir la qualitat de la formació que ofereix a l'estudiantat, així com la dels serveis destinats a tota la comunitat universitària i al conjunt de la societat que l'envolta. En aquest sentit, la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha dissenyat la seva política de qualitat i ha elaborat el document marc del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) dels Centres Docents de la URV.

L'equip directiu de la Facultat de Turisme i Geografia és conscient de la importància de la qualitat com a factor estratègic per aconseguir els objectius del centre i, per tant, ha de contextualitzar i adaptar la Política de Qualitat de la URV a les característiques i particularitats de la FTG, mantenint la coherència interna de la institució en aquesta matèria.

POLÍTICA DE QUALITAT

MISSIÓ

La Facultat de Turisme i Geografia neix l'any 2009 fruit de la transformació de l'Escola Universitària de Turisme i Oci de la URV i l'arribada al Campus Vila-seca de la URV dels ensenyaments de Geografia. Els ensenyaments de la FTG han estat des del seu inici adaptats a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

La Facultat de Turisme i Geografia és l'encarregada de formar professionals i investigadors, per un costat, del turisme i l'hoteleria, i per l'altre de la geografia i l'anàlisi territorial. Es tracta d'una formació específica i innovadora, que vetlla pel desenvolupament humà i professional de l'alumnat i que, a la vegada, està alineada amb les necessitats del mercat laboral. Una formació en la qual també s'incorpora el compromís de l'estudiantat amb el territori i la necessitat de que el model de desenvolupament de la nostra societat sigui sostenible. Les persones que han finalitzat els seus estudis de grau, màster i doctorat a la FTG han de contribuir en aquests darrers objectius.

VISIÓ

La Facultat de Turisme i Geografia ha de convertir-se en una institució de referència, tant a nivell nacional com internacional, en els àmbits anteriorment indicats. La FTG ha de continuar formant excel·lents professionals i ciutadans, oferint una formació integral mitjançant uns ensenyaments adaptats al mercat laboral i, per tant, dissenyats pensant en un sector (turisme) i un territori dinàmics. La FTG ha d'esdevenir un agent clau en el desenvolupament de la societat, és a dir, en la millora de la qualitat de vida de les persones.

En aquesta visió tindrà un paper clau la connexió dels programes formatius amb la recerca realitzada per part del professorat vinculat a la Facultat de Turisme i Geografia, principalment adscrit al Departament de Geografia, al Departament d'Economia i al Departament de Gestió d'Empresa de la URV. Professorat que realitza la seva recerca en el marc del Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics, el Centre en Canvi Climàtic i el Centre de Recerca en Economia i Sostenibilitat. També cal destacar que la FTG acull la seu de l'Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica (IU-RESCAT).

Igual d'important per assolir aquesta visió és la sinergia de la FTG amb l'administració pública i amb els agents privats, especialment del sector turístic. El Campus Vila-seca de la URV es troba localitzat al centre d'una destinació turística de primer nivell com és la Costa Daurada i en un context territorial complex (diversitat d'assentaments, infraestructures de transport i comunicació i activitats socioeconòmiques que comparteixen territori) que faciliten analitzar casos d'estudi, realitzar treball de camp i fer pràctiques formatives.

OBJECTIUS

La Facultat de Turisme i Geografia, tenint en compte els objectius de qualitat de la Universitat Rovira i Virgili, estableix els següents objectius específics:

La direcció de la Facultat de Turisme i Geografia posa en coneixement de la comunitat universitària els objectius de la Política de Qualitat del centre, a la vegada que es compromet a gestionar els recursos materials de que es disposa de manera eficaç i eficient, així com implicar l'estudiantat, el PDI i el PAS en el procés que permeti acomplir el que disposa el manual del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) de la FTG.

Versió Junta de Facultat 2023.04.19

Pujar