Universitat Rovira i Virgili

Informació per als alumnes sobre la menció dual del grau de Gestió en Turisme i Hoteleria

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ DUAL?

La formació dual consisteix en un model d'aprenentatge que es desenvolupa de manera compartida en el centre de formació i en l'empresa i que permet als estudiants assolir competències més transversals (treball en equip, responsabilitat, etc. ...), descobrir el funcionament diari de l'empresa i adquirir coneixements, destreses i habilitats necessàries per a exercir una professió i adaptar-se a les necessitats específiques de les organitzacions. En definitiva, la formació dual es presenta com una altra via de formació per a millorar l'ocupabilitat i el desenvolupament individual i incrementar l'adequació entre les exigències del món professional i la formació inicial dels estudiants universitaris.

QUÈ ÉS UNA MENCIÓ?

Una menció és una especialització dins del grau que s'aconsegueix superant un conjunt d'assignatures del pla d'estudis.

MENCIÓ DUAL DEL GRAU DE GESTIÓ DEL TURISME I HOTELERIA

Es tracta d'un conjunt de assignatures ofertes per la Facultat de Turisme i Geografia (d’ara endavant FTG) dins l'itinerari curricular del grau de Gestió de Turisme i Hoteleria basades en aquest model de formació dual. Els estudiants que la cursin tindran el reconeixement de "menció dual" al seu títol acadèmic.

Amb la incorporació de la menció dual en el grau de Gestió de Turisme i Hoteleria la FTG vol donar un pas endavant per incorporar els beneficis que aporta aquest model de formació:

Aquesta Menció Dual (56 ECTS) desenvolupa les competències pròpies del grau de Gestió en Turisme i Hoteleria en un entorn professional als darrers cursos del grau, amb estades formatives de més de 1.000 hores en una empresa del sector turístic. L'estudiant tindrà un contracte laboral i rebrà una retribució econòmica al llarg de tota l'estada referenciada al SMI. Més concretament:


Estructura i itinerari curricular de la menció dual

Els estudiants d'aquesta menció combinaran la seva formació teòrica-pràctica a l'aula amb dos períodes d'estades formatives a una empresa del sector turístic escollida pel propi estudiant (d'entre les ofertes disponibles cada curs acadèmic).

Aquestes estades tindran lloc durant el segon semestre del 3r curs (que serà cursat quasi íntegrament a l'empresa) i el segon semestre del 4t curs (que serà  cursat íntegrament a l'empresa). El període temporal d'aquestes estades no té perquè coincidir amb el calendari acadèmic, en tot cas començaran un cop finalitzat el primer semestre acadèmic, però poden allargar-se ocupant alguns mesos de l'estiu, en funció de les característiques i activitat de l'empresa d'acollida (en qualsevol cas, els estudiants tindran informació prèvia sobre el període de realització de les estades en el moment de fer les seves eleccions d'empresa).

En total, la menció dual consta de 56 crèdits, distribuïts entre les següents assignatures i períodes:

3r curs (2n semestre)

4t curs (2n semestre)


Contractació i durada del contracte

Durant tot el temps d'estada a l'empresa l'estudiant comptarà amb un contracte laboral. El tipus de contracte serà el de contracte de formació en alternança, que és un dels tipus de contractes formatius reconeguts per l'Estatut dels Treballadors al seu article 22 (en la seva nova redacció donada pel RD-L 32/2021).

Les seves principals característiques són:


Sol·licitud i admissió (dades per al curs 2022-23)

Requisits

Per a cursar la menció dual, és necessari haver superat un mínim de 120 crèdits en el moment de fer la sol·licitud. És a dir els estudiants que la demanin hauran d'haver superat totes les assignatures de 1r i 2n curs.

Procés d’admissió

Prèviament s'haurà informat de les empreses i places ofertes per la menció dual i a aquesta sol·licitud l'estudiant triarà, per ordre de preferència, un mínim de tres places.

Sessió informativa, 17 d'octubre de 2022 a  las 13:00 a l'Aula magna de la FTG.

El procés de sol·licitud i admissió en aquesta menció consta dels següents passos:

  1. Presentació de sol·licituds dels estudiants: del 24 d'octubre al 4 de novembre de 2022 a la secretaria de la Facultat
  2. Publicació d'una llista provisional d'admesos: 29 de novembre de 2022
  3. Procés de selecció per part de les empreses dels candidats preadmesos, als mesos de desembre-primera quinzena de gener 
    • Com a mínim aquest procés constarà d'una ronda d'entrevistes personals
    • Cada empresa indicarà en les seves ofertes altres proves de selecció (si n'hi ha)
  4. Selecció final d'alumnes i signatura de convenis, a finals de gener de 2023
  5. Inici del quadrimestre en itinerari dual: a partir del mes de febrer de 2023, segons l'establert en les propostes sol·licitades i assignades

La documentació a lliurar és:


Procediment de matrícula

Matrícula de 3r curs del Grau

Matrícula de 4t curs del Grau

EMPRESES PARTICIPANTS

Per a consultar les propostes d'aquestes empreses poseu-vos en contacte amb el coordinador de la menció a jesus.angla(ELIMINAR)@urv.cat.