Universitat Rovira i Virgili

Premi PortAventura World a la millor trajectòria acadèmica de Turisme de la URV

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Article1. Convocatòria

Es convoca la quinzena edició del PREMI PORTAVENTURA a la millor trajectòria acadèmica de turisme de la Universitat Rovira i Virgili (d'ara en endavant URV).

Article 2. Missió del premi

La missió del premi és reconèixer públicament l'excel·lència dels estudiants del grau de Turisme de la URV i facilitar-los, per part de dita universitat, la realització d'un projecte de desenvolupament personal tot promovent els valors d'iniciativa, competència, lideratge, responsabilitat i compromís.

Article 3. Destinataris

El premi està dirigit als alumnes que hagin obtingut els crèdits necessaris per a l'assoliment de la titulació de graduat/da en Turisme durant el curs 2019-20 a la Facultat de Turisme i Geografia de la URV.

Article 4. Dotació dels premis

Els premis seran els següents:

Port Aventura Entertainment, S.A.U. serà la responsable de finançar el premi de 2.000 euros i la URV la responsable del lliurament del premi i dels diplomes de reconeixement. La URV com a pagadora del premi, serà la responsable de les obligacions tributàries derivades, incloent-hi, en el seu cas, la retenció corresponent a compte de l'IRPF del guanyador/a.

Article 5. Requisits dels candidats

Els candidats hauran d'haver obtingut un dels 5 millors expedients acadèmics de la promoció 2019-20, d'acord amb la normativa universitària vigent.

Article 6. Documentació a aportar pels candidats

La nominació a candidat/a podrà fer-se de dues maneres.

 1. A títol nominal

Els candidats presenten la seva candidatura mitjançant un document que haurà d'incloure la següent informació:

 • Dades personals (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, data de naixement)
 • Idiomes (indicant nivell i titulacions)
 • Pràctiques durant la carrera
 • Experiència professional (activitat, durada, empresa, idioma de relació)
 • Autoavaluació (valors i competències)
 • Pla de desenvolupament professional i formatiu
 • Projecte d'interès a desenvolupar amb l'ajut del premi i motivació per portar-lo a terme
 • Data i signatura

2. Proposada per membres de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV

 • Es farà amb la presentació d'un document que inclogui la següent informació:
 • Nom i cognoms del candidat/a
 • Dades personals del/de la proposant (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, relació amb el candidat/a)
 • Avaluació del candidat/a (valors i competències)
 • Altres observacions i mèrits d'interès
 • Data i signatura

Article 7. Termini i lloc de presentació de candidatures

El termini de presentació de candidatures finalitzarà el 4 de desembre de 2020 (inclòs).

Vies de presentació:

a) Registre auxiliar de la Secretaria de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV, c/ Joanot Martorell, 15 - 43480 Vila-seca. Tel. 977 297 907 (en la data de publicació de la convocatòria els registres auxiliars de la URV romanen TANCATS)

b) Registre General de la URV ,Edifici del Rectorat, c/ Escorxador s/n- 43003 Tarragona. Més informació a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html o en la forma que estableix l'article 38 de la Llei 30/1192, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.

c) En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l'oficina de correus corresponent s'ha de fer d'acord amb el disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, escrit o comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l'oficina de correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la Universitat.

Si l'enviament es fa per correu certificat, s'haurà de comunicar mitjançant correu electrònic a secftg(ELIMINAR)@urv.cat dins del període de presentació de sol·licituds.

d) Respecte la possibilitat de poder presentar les sol·licituds per correu electrònic, es podrà fer sempre que l'estudiant signi digitalment la sol·licitud. En aquest cas l’adreça de recepció de les candidatures serà secftg(ELIMINAR)@urv.cat

Article 8. Procés de selecció i avaluació

Per avaluar les candidatures es crearà un jurat amb la següent composició:

Cadascuna de les parts designarà els seus representants. En tot cas, la decisió final del guanyador/a i dels finalistes recaurà sota la responsabilitat de la Universitat Rovira i Virgili. Els representants de Port Aventura Entertainment, S.A.U. tindran veu però no vot. El tribunal valorarà favorablement que els candidats incloguin dins el seu pla de desenvolupament professional i formatiu l'incorporació a un programa de màster, postgrau o especialització de la URV en l'àmbit del turisme. D'acord amb l'establert en l'article anterior, la selecció dels finalistes, així com del guanyador/a, es farà sota els criteris i valoracions de la URV, i per tant sota la seva exclusiva responsabilitat, quedant expressament exonerada Port Aventura Entertainment S.A.U. El jurat podrà interpretar les bases d'aquesta convocatòria i resoldre les qüestions que es presentin durant l'adjudicació dels premis. El premi es podrà declarar desert. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Article 9. Publicació dels resultats

El jurat farà pública la seva decisió durant el mes de desembre de 2020 a la web de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV www.ftg.urv.cat

Article 10. Lliurament dels premis

El lliurament dels premis i reconeixements es realitzarà dins l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2020-21 de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV.

Article 11

La URV serà l'única responsable de l'obtenció de les autoritzacions necessàries per tal d'utilitzar els expedients acadèmics amb les finalitats establertes en aquest document, exonerant expressament a Port Aventura Entertainment, S.A.U. en aquest sentit. En cas que el premi tingui com a conseqüència la realització d'alguna activitat que tingui difusió pública fora del seu àmbit, s'haurà d'esmentar expressament.

Article 12

La participació en el premi implica la total acceptació de les bases.

|Alt imatge columna dreta|